HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Xử lý bất đồng bộ trong NodeJS với Async–Await

Đầu tiên cài đặt Cài đặt Babel CLI để dịch những syntax chưa được hỗ trợ thành js hiện tại để chạy

 

Ví dụ cụ thể :

Tôi cần đếm số lượng từ vựng, và số lượng User, sau đó gửi ra Front-end

Code đếm số lượng từ vựng (Ở đây tôi dùng Schema của Mongoose)

 

Tương tự code đếm số lượng User

 

Ở đây, nếu muốn gửi qua Front-end bằng render, ta phải viết lồng nhau

 

Vấn đề ở đây là nếu số lượng hàm đếm quá lớn, ta phải viết lồng nhau rất nhiều lần, gây rắc rối trong code

Hơn nữa, nếu yêu cầu xử lý tuần tự, ví dụ Hàm A tính xong, ra kết quả, lấy kết quả đó mới chạy tiếp hàm B thì cũng khá rắc rối.

 

Để xử lý, ta dùng Async–Await

Đầu tiên khai báo hàm thứ nhất

 

Hàm thứ 2

 

Hàm xử lý tuần tự

Trong hàm này có thể thoải mái xử lý vị trí, thứ tự chạy của các hàm

 

Cuối cùng gọi hàm cho nó chạy và gửi qua Front end

 

 

Ví dụ khác

 

Tags:

Leave a comment