HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tổng hợp các hàm thông dụng trong lập trình Theme WordPress

Tăng bộ nhớ Php trong WordPress

Đặt trong file wp-config.php

Khai báo và sử dụng Header trong WordPress

Khai báo trong file header.php, đặt trước thẻ đóng của </head>

Gọi Header trong các file như page.php, single.php, …

Gọi Header trong trường hợp có nhiều file ví dụ : header-style-01.php, header-style-02.php

 

Khai báo và sử dụng Footer trong WordPress

Khai báo trong file footer.php, đặt trước thẻ đóng của </body>

Gọi footer trong các file như page.php, single.php, …

Gọi footer trong trường hợp có nhiều file ví dụ : footer-style-01.php, footer-style-02.php

 

Một số hàm hiển thị nội dung trong WordPress

Hiển thị lang của html (Đặt tại thẻ <html>)

Hiển thị charset của meta (Đặt tại thẻ <meta>)

Hiển thị đường dẫn đến thư mục của theme, ví dụ : https://hoangsi.com/wp/wp-content/themes/hoangsi

Hiển thị đường dẫn gốc của site (Domain), ví dụ : https://hoangsi.com

Hiển thị đường dẫn tới thư mục chứa Source wp-admin, ví dụ : https://hoangsi.com/wp

Hiển thị đường dẫn page trong WordPress

Hiển thị id của page hoặc post

Hiển thị tiêu đề trong cặp thẻ <title></title>

Hiển thị tên trang web

Hiển thị Class trong thẻ <body> (Hàm này rất cần thiết)

Hiển thị tiêu đề của post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

Hiển thị tiêu đề (Tên term) trong archive.php

Hiển thị nội dung của post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

Hiển thị ngày tháng (Ngày tháng lúc bài viết được tạo, đặt trong vòng lặp while), xem định dạng ngày tháng ở https://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time

Hiển thị đường dẫn đến chi tiết post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

Hiển thị mô tả ngắn của bài viết (Đặt trong vòng lặp while)

Hàm cắt chuỗi

Gọi các thành phần con trong WordPress (Giống như Include)

Hiển thị Thumbnail của post (Đặt trong vòng lặp while)

Khai báo page Template (Tạo 1 page Template, ví dụ: page-contact.php, đặt câu khai báo ở đầu file)

Hiển thị post type của 1 post

Khắc phục lỗi không canh giữa hình ảnh trong Visual Editor Wordpress

 

Một số hàm kiểm tra điều kiện (If & Else) trong WordPress

Kiểm tra trang chủ (front-page.php)

Kiểm tra trang chi tiết (Của kiểu post mặc định, single.php)

Kiểm tra trang chi tiết (Của kiểu 1 post type nhất định, ví dụ : single-sample.php)

Kiểm tra trang lưu trữ (Của kiểu post mặc định, archive.php)

Kiểm tra trang lưu trữ (Của kiểu 1 post type nhất định, ví dụ : archive-sample.php)

 

 

Vòng lặp hiển thị post, nội dung trong WordPress

Vòng lặp hiển thị post thông thường

Vòng lặp hiển thị nội dung thông thường (Đối với page.php, single.php,…)

 

Vòng lặp hiển thị post có phân trang (Đối với single.php, archive.php) , sử dụng plugin WP-pageNavi

Vòng lặp hiển thị post có phân trang đối với page Template , sử dụng plugin WP-pageNavi

 

Hiển thị danh sách term (Category, Tags,…) trong WordPress

Hiển thị danh sách term trong WordPress

Trường hợp có sử dụng advanced custom fields ở term, thì trong vòng Foreach, gọi như sau:

 

Trong mảng $args_terms ta có thể truyền vào nhiều thuộc tính, tham khảo ở đây.

Ngoài ra, trong vòng lặp Foreach, ta có thể gọi các thuộc tính sau, ví dụ : $term->name

 

Trường hợp hiển thị danh sách term trên 1 post nhất định

Trường hợp hiển thị danh sách term trên 1 post nhất định (single.php, single-sample.php, …) trong WordPress (Đặt trong vòng lặp while)

 

Hàm thông dụng của Plugin Advanced custom fields

Cài đặt Plugin Advanced custom fields (Dùng bản Pro để sử dụng đầy đủ chức năng)

Hiển thị nội dung của field thông thường

Hiển thị nội dung của field thuộc Theme Options

 

Hiển thị nội dung field Image

 

Hiển thị nội dung của Repeater field

 

Ajax trong WordPress

Khai báo ở đầu file Ajax

 

Leave a comment