HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu trong Woocommerce

Hiển thị ảnh chi tiết và thumbnails

 

Tăng giảm số lượng sản phẩm và nút mua hàng

 

Tạo form rating woocommerce

 

Hiển thị số người rating

 

Hiển thị sản phẩm liên quan

 

Vòng lặp hiển thị sản phẩm căn bản

 

1 số hàm cơ bản

 

Hiển thị giá sản phẩm

1 số tùy chỉnh về giá sản phẩm

 

Hiển thị rating

 

1 số tùy chọn hiển thị sản phẩm

 

1 số meta key hiển thị sản phẩm

 

Hiển thị thumbnails product

 

Css luôn hiển thị mũi tên input type = number

 

Sản phẩm liên quan

 

Tùy chỉnh thumbnails

Xin cảm ơn.

Leave a comment