HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tóm tắt bài viết trong wordpress

Khi hiển thị dach sách tất bài viết, mỗi bài viết thường kèm theo 1 mô tả (tóm tắt) ngắn để người xem có thể hình dung sơ bộ về bài viết của bạn. Ta sử dụng các hàm dưới đây

 

Hàm the_excerpt

 

Mặc định hàm này sẽ lấy 55 chữ (không phải ký tự) đầu tiên của nội dung để hiển thị thành mô tả. Muốn thay đổi số chữ hiển thị, thêm code này vào functions.php

 

Sau đó, tại vị trí cần hiển thị, thay thế hàm the_excerpt thành :

Và thay đổi số chữ theo ý muốn.

 

Hàm wp_trim_words

Nếu nội dung, tiêu đề hoặc excerpt dài hơn số lượng ký tự chúng ta quy định, thì wp_trim_words sẽ tự động thêm dấu … vào cuối chuỗi hiển thị.

 

Tags: ,

Leave a comment