HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Toàn tập về cài đặt, sử dụng và tương tác với dữ liệu trong MongoDB

MongoDB là gì?

MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và là cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu, được hàng triệu người sử dụng. MongoDB được viết bằng C++.

Ngoài ra, MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng.

Nó ưu tiên sử dụng vì tốc độ vượt trội.

 

 

Tương quan các thuật ngữ trong MongoDB và SQL

Để dễ hình dung hơn về các thuật ngữ trong MongoDB, hãy xem bảng tương quan thuật ngữ giữa MongoDB và SQL dưới đây

Operation In SQL In MongoDB
Create Insert Insert
Read Select Find
Update Update Update
Delete Delete Remove
Table Table Collection
Row Row Document

 

Một số câu lệnh dùng trong MongoDB

Câu lệnh SQL MongoDB
Create table CREATE TABLE people (id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, user_id Varchar(30), age Number, status char(1), PRIMARY KEY (id)) db.people.insertOne({User_id: “abc123”, Age: 55, Status: “A”})
Drop table DROP TABLE people db.people.drop()
Insert records into tables INSERT INTO people(user_id, age, status) VALUES ("bcd001", 45, "A") db.people.insertOne( { user_id: "bcd001", age: 45, status: "A" })
Select SELECT *FROM people db.people.find()
SELECT id,user_id, status FROM people db.people.find( { }, { user_id: 1, status: 1 } )
SELECT * FROM people WHERE status = "A" db.people.find( { status: "A" } )
SELECT * FROM people WHERE status = "A" AND age = 50 db.people.find( { status: "A", age: 50 } )
SELECT * FROM people WHERE status = "A" OR age = 50 db.people.find( { $or: [ { status: "A" } , { age: 50 } ] } )
SELECT * FROM people WHERE user_id like "%bc%" db.people.find( { user_id: /bc/ } )
db.people.find( { user_id: { $regex: /bc/ } } )
SELECT COUNT(user_id) FROM people db.people.count( { user_id: { $exists: true } } )
db.people.find( { user_id: { $exists: true } } ).count()
Update records UPDATE people SET status = "C" WHERE age > 25 db.people.updateMany( { age: { $gt: 25 } }, { $set: { status: "C" } } )
UPDATE people SET age = age + 3 WHERE status = "A" db.people.updateMany( { status: "A" } , { $inc: { age: 3 } } )
Delete Records DELETE FROM people WHERE status = "D" db.people.deleteMany( { status: "D" } )
DELETE FROM people db.people.deleteMany({})
Tags:

Leave a comment