HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tạo và sắp xếp ngày tháng của tin tức (ngày tự nhập) với Advanced Custom Fields

1 số trường hợp, phần tin tức khách hàng không muốn lấy ngày hiện tại mà muốn tự tay nhập vào (ví dụ để thông báo một sự kiện sắp diễn ra …)

Cách sắp xếp thứ tự :

  1. Tạo field (advance custom filed), ví dụ ‘date’, kiểu date-picker, cho nó required
  2. Khai báo trong function.php như sau
  3. Gọi tin tức
  4. Nếu có phân trang thì sửa đoạn code ở trên thành

Leave a comment