HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tạo ObjectID cho phần tử con trong chuỗi JSON MongoDB

Trong thao tác insert dữ liệu từ Node.js vào MongoDB, trường hợp muốn tự động tạo thêm ObjectID cho 1 mảng con trong chuỗi JSON, trước tiên phải khai báo ObjectID khi require MongoDB vào Node.js

Tham khảo code đầy đủ ở https://mongodb.github.io/node-mongodb-native/api-bson-generated/objectid.html

Cuối cùng trong mảng dữ liệu, ta chỉ cần khai báo 1 key id (Chú ý đừng đặt trùng key _id mặc định), truyền giá trị bằng cách gọi new ObjectID()

OK xong, khi thực hiện thao tác insert dữ liệu từ Node.js vào MongoDB, _sub_id sẽ tự sinh ra 1 ObjectID tương tự định dạng của _id mặc định.

Xin cảm ơn.

 

Leave a comment