HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
custom post type
Custom post type trong wordpress

Custom post type in wordpress

Chi tiết →
Tạo 1 custom post type mới trong wordpress

WordPress sẽ cho bạn Page và Post để xuất bản nội dung. ( Gọi chung là post type )
Nếu muốn tạo 1 menu riêng như quản lý nhân viên chẳng hạn, thì phải tự tạo một post type tương ứng.

Chi tiết →