HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
check browser javascript
Kiểm tra trình duyệt với Javascript

1 số trường hợp, các trình duyệt không tương thích với thư viện Jquery hoặc 1 Script nhất định, chúng ta dùng js sau để kiểm tra, và gắn đối tượng phù hợp cho từng trình duyệt.

Chi tiết →