HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Sử dụng thư viện Html và Form trong Laravel 5

Mở composer lên, gõ

Next, add your new provider to the providers array of config/app.php

Finally, add two class aliases to the aliases array of config/app.php

 

Phiên bản Laravel bắt buộc phải trùng phiên bản dự án Laravel

Tags:

Leave a comment