HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Sử dụng Template Engine EJS trong NodeJS

Trong project NodeJS, Tải về EJS, gõ

Trong file js gõ

Giờ tạo thư mục views, tạo thêm index.ejs trong đó, gõ nội dung bất kì, khởi động server NodeJS và chạy nó.

 

Tags:

Leave a comment