HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Một số jQuery thường dùng trong website

 1. Hàm page-top

   
 2. Hàm toggle (hiện ẩn)

   
 3. Canh đều height 2 div trái phải

   
 4. Click chuột vào textbox xóa placeholder

   
 5. Tỉ lệ width & height của div khi responsive

   
 6. Sự kiện khi thay đổi kích thước trình duyệt

   
 7. Sửa lỗi không tự động chạy lại khi bấm nút của bx-slider

   
 8. Đổ dữ liệu ngày tháng năm vào option của select box

   
 9. a
 10. a
 11. ad

Leave a comment