HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Một số hàm wordpress thông dụng

I – Mục lục

 1. Tăng bộ nhớ wordpress
 2. Khai báo và sử dụng header wordpress
 3. Khai báo và sử dụng footer wordpress
 4. Đường dẫn trong wordpress
 5. Đường dẫn wordpress
 6. Khai báo và sử dụng header wordpress
 7. Khai báo và sử dụng header wordpress
 8. Khai báo và sử dụng header wordpress
 9. Khai báo và sử dụng header wordpress

 

 

I – Hàm wordpress

  1. Tăng bộ nhớ wordpress ( đặt trong file wp-config.php )

 

  1. Khai báo và sử dụng header wordpress

 

 1. Khai báo và sử dụng footer
 2. Lấy đường dẫn
 3. Hàm cần có trong functions.php
 4. Gọi post và chi tiết bài post mặc định
 5. Gọi post và chi tiết bài post theo category
 6. Cắt chuỗi content

   

Leave a comment