HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Một số hàm thông dụng trong wordpress

 

 

Tăng bộ nhớ trong wordpress

Khi WordPress xử lí một vấn đề nào đó, server bạn không đủ bộ nhớ cũng sẽ gây lỗi màn hình trắng.

Trường hợp này cần tăng giới hạn bộ nhớ cho PHP và WordPress. ( đặt trong file wp-config.php )

 

Khai báo và sử dụng header trong wordpress

 

Khai báo và sử dụng footer trong wordpress

 

Lấy đường địa chỉ website (domain)

hoặc

 

Lấy đường dẫn tới thư mục của theme

hoặc

 

Đường dẫn trang

 

Lấy id của trang

 

Vòng lặp hiển thị post

Hiển thị danh sách các bài viết

 

Hiển thị chi tiết bài viết ( đặt trong single.php)

 

1 số hàm hiển thị nội dung trong wordpress

Hiển thị tiêu đề

 

Hiển thị nội dung

 

Hiển thị ngày tháng (ngày tháng bài viết được tạo)

 

Hiển thị đường dẫn đến bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment