HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Một số hàm thông dụng trong WordPress

Hiển thị term

 

Hiển thị term trong chi tiết

 

Gọi Term cha (parent) từ term con

 

Tăng bộ nhớ wp

 

Tắt chức năng yêu cầu FTP khi cập nhật hoặc cài plugin trong wordpress

 

Khai báo và sử dụng header

 

Khai báo và sử dụng footer

 

Hiển thị tiêu đề

 

Hiển thị nội dung

 

Hiển thị ngày tháng

 

Hiển thị đường dẫn bài viết

 

Hiển thị đường dẫn tuyệt đối tới thư mục theme

 

Hiển thị đường dẫn tương đối tới thư mục theme

 

Hiển thị ID bài viết

 

Hiển thị mô tả

 

Hiển thị charset

 

Hiển thị tên website

 

Hiển thị đường dẫn trang web (www.sample.com)

 

Hiển thị đường dẫn wordpress (www.sample.com/wp/)

 

Hiển thị mô tả trang web

 

Gọi class cho body

 

Gọi template part

 

Khai báo template name

 

Gọi menu

 

Vị trí hình ảnh trong single

 

Gọi nội dung trong single.php or page.php…

 

Đường dẫn trang

 

Khai báo thông tin theme

 

Vòng lặp sản phẩm woocommerce

 

Vòng lặp post & post_type

 

Gọi thumbnail

 

Gọi Repeater Filed ACF

 

Thuộc tính ngôn ngữ cho html , <html lang=””>

 

Phân trang wordpress

 

Thêm capcha vào trang đăng nhập, đăng ký

 

Tạo trang quản trị User Front-End trong wordpress

 

Tạo trang thêm xóa sửa post trên Front-End trong wordpress

 

Tạo trang quản lý bài viết trên Front-End trong wordpress

 

Đa ngôn ngữ với qTranslateX trong wordpress

 

Cách sử dụng Contact form 7 trong wordpress

 

Thêm đuôi .html cho Post và Page trong WordPress

 

Cài đặt và cấu hình WP-Rocket

 

Sử dụng nhiều giao diện trên một website WordPress

 

Backup wordpress với Backupbuddy

 

Tạo field Mail xác nhận với Contact Form 7

 

Ajax trong wordpress

 

Tags:

Leave a comment