HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Laravel là gì? Bắt đầu cài đặt và chạy ứng dụng Laravel đầu tiên

Laravel Framework là một hệ thống thư viện các hàm được xây dựng sẵn, phục vụ cho lập trình PHP. Việc sử dụng các framework hỗ trợ công việc lập trình nhanh hơn,tiết kiệm thời gian và đảm bảo bảo mật hơn cho hệ thống.

Laravel là gì?

Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell. Laravel hỗ trợ phát triển các ứng dụng web PHP theo kiếm trúc model-view-controller (MVC).

Bắt đầu cài đặt và chạy ứng dụng Laravel đầu tiên

Đầu tiên, để tải và quản lý các package trong lập trình Laravel, mọi người cài đặt Composer, tham khảo bài viết Composer là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Composer

Tiếp theo, mở cửa sổ CMd, Tải Laravel bằng lệnh trong CMD

blog là tên thư mục chứa dự án

Tiếp theo, cd vào thư mục dự án, khởi động Server Laravel bằng lệnh trong CMD

mặc định sẽ chạy ở port 8000, với đường dẫn : http://127.0.0.1:8000 hoặc http://localhost:8000

Nếu muốn chạy ở port khác, dùng lệnh

Ví dụ ở đây tôi chạy port 80

 

Kết nối Laravel với Cơ sở dữ liệu Mysql

Mở file .evn ngoài thư mục gốc dự án

Nhập các thông số để kết nối Mysql

 

Tags:

Leave a comment