HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Khai báo thông tin theme trong WordPress

Gõ code này trên đầu file style.css

 

Tags:

Leave a comment