HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

JSON là gì? Cấu trúc định dạng chuỗi của JSON

JSON là gì?

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp của Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 phiên bản 3 – tháng 12 năm 1999.

Cấu trúc cơ bản của 1 chuỗi JSON

 

Kiểm tra tính chính xác của định dạng JSON

Vào https://jsonformatter.curiousconcept.com/

Trang web này cho phép kiểm tra độ chính xác của chuỗi JSON và tự động làm đẹp chuỗi JSON.

Leave a comment