HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Hàm is_single() trong wordpress

Là truy vấn dành cho trang chi tiết (chi tiết post hoặc post type).

 

Ví dụ :

Các tham số có thể truyền vào hàm :

Ngoài ra còn có thể sử dụng hàm is_singular().

Tags:

Leave a comment