HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Hiển thị danh sách Terms trong single file WordPress

Gõ code này trong vòng lặp while

Có thể truyền mảng vào get_terms để tùy chỉnh 1 số thuộc tính, tham khảo ở đây

các đối tượng trong WP_Term Object

 

Tags:

Leave a comment