HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Hiển thị bài viết theo category trong wordpress

Thông thường ở trang chủ, thường hiển thị tất cả các danh mục, và dưới danh mục đó kèm theo vài bài viết liên quan thuộc danh mục đó.

Để làm, sử dụng code này

Leave a comment