HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Chia sẻ dự án Laravel qua máy Lan

Port mặc định sẽ là : 8000, đường dẫn có dạng : http://192.168.100.99:8000

 

Nhập port tùy ý, đường dẫn có dạng : http://192.168.100.99

Tags:

Leave a comment