HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Cấu trúc một project Laravel

1. file .env: File cấu hình cơ sở dữ liệu
2. composer.json: quản lý các package trong project, sử dụng API của google thì cũng sử dụng cái này
3. composer.lock: kiêm tra trạng thái của composer, không cần quan tâm file này
4. package.json: khai báo của thư viện notejs nào sử dụng
5. phpunit.xml:
6.readme.md: gioi thieu ve project
7. server.php: phát triển trên máy của mình
8. Thư viện cốt lõi là thư mục app.
9.bootstrap: cấu hình khởi tạo
10. resource->assets: chứa tài nguyên web
11. controller: app->http->controller
12. view: resource->view

Tags:

Leave a comment