HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Cài đặt và sử dụng Node Js

Download Node Js : https://nodejs.org/en/ , cài đặt

Tạo file package.json, để lưu trữ thông tin cấu hình, các gói packages đang sử dụng trong Project.

Mở cmd trong thư mục dự án, gõ

Nếu dùng -y, sẽ tự động trả lời Yes tất cả các tùy chọn, xóa -y nếu muốn nhập các thông tin của dự án.

Cài đặt Framework ExpressJS.

Mở cmd trong thư mục dự án, gõ

Khởi động server Node Js

Tạo file server.js, gõ

Mở cmd, gõ

Mở trình duyệt, gõ

 

Leave a comment