HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Wordpress
Cách tạo Custom Post Type trong WordPress

1 số trường hợp, Post Type mặc định (Post )không đủ để phân loại và xử lý dữ liệu, chúng ta cần tạo thêm Post Type để phân loại

Chi tiết →
Tạo Theme Options với plugin Advanceds Custom Field trong WordPress

Trường hợp cần tùy biến nhiều chức năng trong Theme Wordpress, chúng ta tạo Theme Option với plugin Advanceds Custom Field trong Wordpress

Chi tiết →
Tổng hợp các hàm thông dụng trong lập trình Theme WordPress

Tổng hợp các hàm thông dụng trong lập trình Theme Wordpress

Chi tiết →
Hiển thị danh sách Terms thuộc Taxonomy trong WordPress

Gõ code

Có thể truyền mảng vào get_terms để tùy chỉnh 1 số thuộc tính, tham khảo ở đây các đối tượng trong WP_Term Object

 

Chi tiết →
Hiển thị danh sách Terms trong single file WordPress

Gõ code này trong vòng lặp while

Có thể truyền mảng vào get_terms để tùy chỉnh 1 số thuộc tính, tham khảo ở đây các đối tượng trong WP_Term Object

 

Chi tiết →
Xóa Categories và Tags mặc định của Post trong WordPress

Gõ code này trong file functions.php

 

Chi tiết →
Tạo form tìm kiếm nâng cao trong WordPress

Tạo form tìm kiếm với nhiều checkbox, radio button,… trong wordpress

Chi tiết →
Tạo Custom Post Type trong WordPress

Hướng dẫn cách tạo 1 Custom Post Type trong Wordpress

Chi tiết →
Một số hàm thông dụng trong WordPress

Tổng hợp danh sách các hàm, chức năng hay sử dụng trong quá trình xây dựng theme wordpress

Chi tiết →
Sử dụng Ajax trong WordPress

Thêm vào đầu file xử lý ajax hàm sau

 

Chi tiết →
Khai báo thông tin theme trong WordPress

Gõ code này trên đầu file style.css

 

Chi tiết →
Tắt chức năng hỏi FTP khi cập nhật WordPress

Chèn code sau vào file wp-config.php

 

Chi tiết →