HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Linux Server
Lấy tài khoản PhpMyAdmin quyền cao nhất trên Linux VPS

Cài đặt Putty, đăng nhập bằng tài khoản root của VPS (Giữ port mặc định 22) Trong màn hình Putty, gõ lệnh:

Màn hình sẽ trả tra tài khoản Php Myadmin với quyền cao nhất, có thể tương tác với tất cả Database hiện có trên VPS. Xin cảm ơn.

Chi tiết →
Tăng giới hạn Upload File trên Linux VPS

Một số trường hợp Upload file hoặc Import Database có dung lượng quá lớn lên Shared Hosting thuộc Linux VPS bị báo lỗi 500 (Lỗi Internal Server Error).

Chi tiết →